Leveringsvoorwaarden 

Algemene voorwaarden van Hoogendoorn en Terlouw Zonwering te Zevenhuizen. Deze tekst geldt vanaf 1 januari 2007 en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam te Rotterdam.

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1.        Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen tussen Hoogendoorn en Terlouw Zonwering , speciaal die die verband houden met het vervaardigen, leveren, aanbrengen, opbergen, onderhouden  en herstellen van zonweringsproducten, rolluiken, rol- en schuifhekken en andere artikelen en de daarbij behorende  onderdelen, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg kunnen zijn.  

1.2.        In deze voorwaarden wordt de contractspartij of afnemer van Hoogendoorn en Terlouw Zonwering aangeduid als ‘afnemer’.  

1.3.        Standaardvoorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Hoogendoorn en Terlouw Zonwering zijn aanvaard.          

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes  

2.1.        Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

2.2.        Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door  afnemer bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens (tekeningen, maten en dergelijke). Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering mag uitgaan van de juistheid van die aangeleverde gegevens.

2.3.        Hoogendoorn en Terlouw Zonwering heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegund, alle kosten welke hij heeft moeten  maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan afnemer.  

2.4.        De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting. Prijzen  worden uitgedrukt in euro’s of andere valuta, indien nadrukkelijk aangegeven.  

2.5.        De inhoud van folders, drukwerken enz. binden Hoogendoorn en Terlouw Zonwering niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk  wordt verwezen.          

Artikel 3: Overeenkomsten  

3.1.        Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Hoogendoorn en Terlouw Zonwering. Deze  uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Hoogendoorn en Terlouw Zonwering dan wel uit het feit dat hij uitvoering  geeft aan de overeenkomst.  

3.2.        Bestellingen geplaatst bij of afspraken gemaakt met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen aan de  zijde van Hoogendoorn en Terlouw Zonwering, zijn voor Hoogendoorn en Terlouw Zonwering verbindend niet dan na toezending door hem aan afnemer van een schriftelijke bevestiging.  

3.3.        Wijziging van of aanvullingen op een bestaande overeenkomst binden Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering niet dan na toezending door  hem aan afnemer van een schriftelijke bevestiging.  

3.4.        Hoogendoorn en Terlouw Zonwering is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.          

Artikel 4: Levertijd en leverplaats  

4.1.        Levering geschiedt, ook in geval montage overeengekomen is, in werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van Hoogendoorn en Terlouw Zonwering.  

4.2.        Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details  overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen  enz. in het bezit zijn van Hoogendoorn en Terlouw Zonwering en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen. Ingeval van  meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om materialen en onderdelen te bestellen en te laten  leveren en met de tijd die nodig is om het meerwerk binnen de bedrijfsplanning uit te voeren.  

4.3.        Op de afnemer rust een afnameplicht.  

4.4.        De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Hoogendoorn en Terlouw Zonwering kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was  voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts  aanspraak geven op schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen.          

Artikel 5: Betaling  

5.1.        Alle betalingen geschieden ten kantore van Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering of op een wijze als door hem aangegeven.  

5.2.        Alle betalingen door afnemer geschieden binnen de overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen  geschiedt betaling bij aflevering.  

5.3.        Indien er sprake is van schuldeisersverzuim als bedoeld in art 6:58 BW en volgende is Hoogendoorn en Terlouw Zonwering gerechtigd tot  facturering over te gaan en algehele betaling te vorderen, dan wel voor betaling passende zekerheid te verlangen.  

5.4.        Verrekening van een tegenvordering met hetgeen aan Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering verschuldigd is, is slechts toegestaan voor zover  de tegenvordering opeisbaar is en in rechte onherroepelijk is vastgesteld, dan wel uitdrukkelijk door Hoogendoorn en Terlouw Zonwering is erkend.  

5.5.        Wanneer de betaling niet overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 5.2. heeft plaatsgevonden is Hoogendoorn en Terlouw Zonwering gerechtigd aan afnemer een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, vanaf de factuurdatum, gelijk  aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10 % per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%,  waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.  

5.6.        Hoogendoorn en Terlouw Zonwering is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen alle  buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door  afnemer verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde  heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten worden voor alsdan door partijen vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,–.  

5.7.        Zaken die afnemer aan Hoogendoorn en Terlouw Zonwering ter bewerking, reparatie, bewaring of anderszins in handen heeft gesteld, hoeft Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering niet eerder aan afnemer terug te geven dan nadat afnemer al hetgeen hij uit welken hoofde ook aan Hoogendoorn en Terlouw Zonwering verschuldigd is, heeft voldaan.          

Artikel 6: Prijswijziging  

De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.  

6.2.        Indien het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering langer is dan 3 maanden is Hoogendoorn en Terlouw Zonwering  bevoegd om de overeengekomen prijs aan te passen aan de stijging van de kosten van uitvoering van de  overeenkomst, als gevolg van zich na de aanbieding van de prijs binnen het bovengenoemde tijdvak voordoende  omstandigheden, zoals stijging van lonen, prijzen voor materialen, hulpmiddelen en transport, verzekeringspremies,  belastingen en sociale lasten, invoering van overheidsmaatregelen en dergelijke.  

6.3.        Blijken door of vanwege afnemer verstrekte inlichtingen, waarop Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering bij het aangaan of het uitvoeren van de  overeenkomst is afgegaan, onjuiste of onvolledig, dan kan Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering naar zijn keuze de hieruit voor hem voortvloeiende extra kosten aan afnemer in rekening brengen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk  ontbinden met behoud van het recht op een vergoeding voor reeds gemaakte kosten en te derven winst.          

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht  

7.1.        Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering niet kan worden nagekomen ten gevolge  van omstandigheden die Hoogendoorn en Terlouw Zonwering bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft  Hoogendoorn en Terlouw Zonwering het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering  mogelijk blijft.  

7.2.        Daarnaast heeft Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim,  indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst  redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen  na te komen.  

7.3.        Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Hoogendoorn en Terlouw Zonwering liggen,  wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door Hoogendoorn en Terlouw Zonwering en/of onderaannemers van Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering aan hun  verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen,  import- of handelsverboden.  

7.4.        Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid  meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één  der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.  

7.5.        Als Hoogendoorn en Terlouw Zonwering zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de  overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.          

Artikel 8: Ontbinding  

8.1.        Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe  gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering richt, zal hij te allen tijde  eerst Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na  te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te  melden.  

8.2.        Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten,  indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de uitvoering van de  overeenkomst tijdens dat verzuim onmogelijk wordt, doordat Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering tekort is geschoten in de zorg die van  hem in de gegeven omstandigheden verwacht mocht worden.          

Artikel 9: Garantie  

9.1.        Er wordt een garantie verstrekt op buitenzonweringen, rolluiken, rolhekken en schuifhekken gedurende een periode  van 2 jaar na levering. Deze garantie geldt tevens op het motorische  gedeelte, doch niet op de elektronische besturings- en bedieningscomponenten, waarvoor een garantie van een half  jaar geldt.    

9.2.        Er wordt een garantie verstrekt op binnenzonweringen gedurende een periode van 1 jaar na levering.  

9.3.        Voor de niet met name genoemde productsoorten in artikelen 9.1. en 9.2. wordt een garantie verstrekt gedurende een periode van 6 maanden na levering.  

9.4.        Indien de toeleverancier van Hoogendoorn  en Terlouw  Zonwering verdergaande, of in tijd of in omvang, garanties verstrekt worden de in  artikelen 9.1., 9.2. en 9.3. genoemde garanties met de garanties van de toeleveranciers aangevuld met inachtneming  van de beperkende bepalingen van die toeleverancier. (NB: de beperkende bepalingen van de toeleverancier houden  in de meeste gevallen in dat de garantie zich slechts uitstrekt tot het vervangen van de productsoort of het  productonderdeel. (De)montagekosten, arbeidsloon etc. vallen niet onder de garantie).  

9.5.        Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundige montage, onoordeelkundig of onjuist  onderhoud, door afnemer of derden, of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens afnemer  zelf of door derden aangebracht vallen buiten de garantie.  

9.6.        Afnemer heeft onder de bovenstaande voorwaarden recht op gratis herlevering van het ondeugdelijke product dan  wel op reparatie van het ondeugdelijke product, dan wel op creditering van een evenredig deel van de factuur, één  en ander ter keuze van Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering. Afnemer dient te allen tijde Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering de gelegenheid te bieden en redelijke  termijn te gunnen om een eventueel gebrek te herstellen. Afnemer kan slechts na schriftelijke toestemming van Hoogendoorn en Terlouw Zonwering een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Hoogendoorn en Terlouw Zonwering zal alsdan aan de afnemer de kosten  vergoeden met als maximum het bedrag dat voor Hoogendoorn en Terlouw Zonwering gemoeid zou zijn geweest met eigen herstel.  

9.7.        De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer  zowel financieel als  anderszins heeft voldaan dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.  

9.8.        De afnemer wordt op de onderstaande producteigenschappen geattendeerd: Knikvouwen en krijtstrepen. Deze kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er derhalve uit als vervuilde strepen. In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben (bijv. wafel- of visgraatpatroon)          

Artikel 10: Reclamaties of klachten  

10.1.      Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Hoogendoorn en Terlouw Zonwering ter zake schriftelijk  heeft gereclameerd, waarbij hij aan Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en  hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.   Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend   Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij  niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of Hoogendoorn en Terlouw Zonwering niet de gelegenheid heeft geboden  de gebreken te herstellen.          

Artikel 11: Aansprakelijkheid  

11.1.      Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is  van een aan Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking  komt die schade waartegen Hoogendoorn en Terlouw Zonwering verzekerd is, dan wel redelijkerwijs -gezien de in de branche geldende  gebruiken verzekerd had behoren te zijn en die feitelijk door de verzekeringsmaatschappij van Hoogendoorn en Terlouw Zonwering wordt  uitgekeerd, met dien verstande dat Hoogendoorn en Terlouw Zonwering nimmer aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die het factuurbedrag overtreft.  

11.2.      Afnemer is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van zaken, gereedschappen en materialen van Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet  te wijten aan een Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering toe te rekenen tekortkoming.          

Artikel 12: Rechten van industriële en intellectuele eigendom  

12.1.      Hoogendoorn en Terlouw Zonwering behoudt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van  intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes, tenzij partijen anders overeenkomen. Deze genoemde zaken blijven eigendom van Hoogendoorn en Terlouw Zonwering en mogen zonder zijn  uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer is gehouden deze zaken op eerste  verzoek aan Hoogendoorn en Terlouw Zonwering te retourneren, op straffe van een boete van € 500,00 per dag.          

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud  

13.1       De eigendom van te leveren zaken gaat niet eerder op afnemer over dan nadat deze al hetgeen hij in verband met  leveranties of diensten van Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering aan deze verschuldigd is, heeft voldaan.          

Artikel 14: Geschillen; toepasselijk recht      

14.1.      Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing.

14.2.      De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale  regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Alle geschillen, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Hoogendoorn en Terlouw Zonwering. Hoogendoorn en Terlouw  Zonwering is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te  wijken en de wettelijke bepalingen te hanteren.